WOD 14/11/2017

Posted on Nov 13, 2017

Etukyykky 2×3. 3×2

Conditioning:

50 DU

5 MU

50 DU

10 c2b

50 DU

20 leuka

50 DU

40 t2b